2 thoughts on “Xử lý khi văn bản tự động xuống dòng khi chưa hết dòng

  1. Cách làm mang đầy tính kinh nghiệm, nếu gặp 1000 trang thuyết trình lỗi mà làm như thế này thì đến bao giờ.
    P/S: Xong cười mãn nguyện trẩu vkl 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *