32 thoughts on “Xem máy in chữ ngày xưa như thế nào?

  1. Hàng này giờ đã được đưa vào viện bảo tàng rồi. Nó rất lâu rồi máy đánh chữ thời xa Xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *