Ứng dụng CNTT nâng cao | 20.8.2017 | Đề 1 | Excel | PIVOTTABLE, DATA TABLE 1 BIẾN kèm CÔNG THỨC MẢNGThống kê với PIVOT TABLE rất phổ biến, đặc biệt với những bạn làm văn phòng ở các công ty sử dụng nguồn dữ liệu lớn từ vài trăm dòng đến trăm ngàn dòng dữ liệu 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (0:40)
a. (0:41) Data Validation dạng ngày tháng (DATE) và tùy chỉnh công thức (CUSTOM)
b. (1:55) Data Validation dạng danh sách (LIST)
c. (2:22) Data Validation dạng danh sách (LIST) tương ứng với nhau (INDIRECT)
d. (4:00) Data Validation dạng số (WHOLE NUMBER)
✔️ Câu 2: (4:25)
a. (4:26) Dò tìm mảng 2 chiều (INDEX) kết hợp INDIRECT và MATCH (công thức mảng)
b. (7:07) Thành tiền (công thức mảng)
✔️ Câu 3: (7:19) Chèn add-in để sử dụng hàm VND
✔️ Câu 4: (8:46) Tính tổng có điều kiện * (công thức mảng)
✔️ Câu 5: (10:27) Thống kê bằng PIVOT TABLE
✔️ Câu 6: (12:54) DATA TABLE 1 BIẾN

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *