Tự học excel cơ bản 07 Hàm cắt chuổi Left,Right,Mid,Hàm thống kê Sumif P1Link đề bài, bài giải và bài giải theo video

Lưu ý: chọn “Read only” để đọc

* Mục tiêu: hàm excel cơ bản (excel function)
– Biết cách sử dụng hàm LEFT trong excel
– Biết cách sử dụng hàm RIGHT trong excel
– Biết cách sử dụng hàm MID trong excel
– Biết cách sử dụng hàm thống kê theo điều kiện SUMIF trong excel

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *