33 thoughts on “Truyện Kiều – Nguyễn Du ( 300 câu thơ đầu) lời đọc : Lương Phong Bản

  1. Bản này như cũng không chuẩn lắm! Theo như mình biết
    Rằng! Sao trong tiết thanh minh
    Mà đây hương khói vắng tanh thế mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *