4 thoughts on “TIN MỚI 20/9/2019 THÔNG BÁO MỚI CỦA BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM LỆNH CHO TQ RÚT TÀU HD8 KHỎI BÃI TƯ CHÍNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *