4 thoughts on “Test đập phá kính VTR loại mới chống nhảy tâm

  1. Đã mua kính của a lữ bố hàng xài rất ngon và chuẩn rơi từ trên xe xuống đất vẫn không nhảy tâm nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *