1 thought on “TẠO SỐ TRANG VÀ HEADER-FOOTER TRONG POWERPOINT

  1. thầy ơi. Em có bài tập là ko chèn đánh dấu số trang vào slide 1 nhưng slide 2 chèn vào là bắt đầu "số 1" thì làm như thế nào hả thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *