3 thoughts on “Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới trong MS Word 2010

  1. mn cho mình hỏi làm sao để tạo chỉ số dưới trong công thức vậy VD như Ncd/(Z x Hbz) cái cd và bz là chỉ số dưới

  2. Trời thì ở trên cao mà đất thì ở dưới thấp. Muốn ôm cả đất, cả trời thì phải làm thao 😀

    Em muốn ôm cả đất / Em muốn ôm cả trời / Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *