45 thoughts on “Superman Mất Dạy Tập 2 – Phillip, Phong le, Jay , Tammi, Minh, Viet, LyHung, Nero Khuu

  1. Ngày xưa coi super mất dạy tập 1 2013 lúc đó mình lớp 2 xem gần bố mẹ sml
    Ai coi rồi gia đình thấy rồi bị gank ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *