10 thoughts on “Sử dụng hàm IF lồng nhau trong Microsoft Excel 2010

  1. Sao e làm khi nhân với phần lương cơ bản nó cứ hiện cái tên nhưE5 và dòng nào cũng thế nó k thay đổi

  2. CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI: BÀI TÍNH SAU,CÓ ĐIỂM THI CẢ 3 MÔN A,B,C. CÂU HỎI LẬP CÔNG THỨC CHO H, NẾU A>=9,MỘT TRONG 2 MÔN B,C>8,THÌ ĐÁNH x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *