3 thoughts on “ỐNG CỘNG HƯỞNG – SÓNG ÂM

  1. Mục đích của thí nghiệm là gì vậy? chứng minh hiện tượng cộng hưởng hay để đo đặc trưng nào của sóng âm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *