30 thoughts on “Những hình ảnh hài hước nhất chỉ có ở Việt Nam (p1)

 1. dừng lại…..👇👇
  1
  2
  2
  4
  5
  5
  6
  7
  8
  8
  0
  1
  2
  1
  2
  12
  13
  4
  6
  7
  7
  5
  4
  2
  1
  3
  5
  67
  k
  h
  u
  n
  g
  v
  c
  l
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  m
  m
  n
  n
  b
  v
  c
  c
  x
  z
  l
  j
  k
  h
  h
  g
  f
  d
  s
  a
  p
  o
  i
  u
  y
  t
  r
  e
  w
  q
  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😀😀😀😀😀😀😁😋😃😃😄😅😗😗😗🤗☺😊😊😉😁😂😎😍😘😗😍😋😁😀😀😂😅😅😗😍😂😀😀😅😆😆😘😎😁😊😃😘😆😆😆😆😆😆😃😁😁😁😃😄😅😆😆😆😆😆😆😆😆😘😎😂😁😁😁😎😍😘😗😗☺😊😀😋😍😘😆😗😁😊😂😃😅😆😆😗😋😉😀😃😘😇☺😊😊😂😅😘😗😋😉😉😃😆😗😎😀😁😄😗😘😅😊😊😊😊😅😗😘😀😀😅😆😇😊😁😅😆😗😘😋😊😉😘😗😗☺😉😃😗😗🤗😋😂😗😗🤗😎😊😁😆😗😗🤔😗😗🙂😃😅😆😗😗🤗😋😎😅😗☺😊😅😆😁😁😆😆😗😍😊😁😅😗😋😋😁😗😗😗☺😀😄😆😆🤗😊😎😘😗😎😊😊😅😆😊😀😉😎😘😗😗😍😑😑🙄😇🤔😐😐🙄😣😥😥🤔🙂😚😶😣😥☺😣😥😥🙂😚😎🤗🤔😘😋😊😘😘🙄😶😏😣😥😥🤗😎😎
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  đã bảo đừng xem….0.0
  😊😎🙄😋😍☺😇🙂😑😍😚😍☺🙂🤔🙄😗😑😍😚😍🙄😘🙂😗☺😚😘☺😘😍😑😙😃☺😆😏🤔😑😏😇😇😊🙄😘🙄😘😘😊🤔😏☺😀🙄😗🙄😘😑😉😏😘😀😏😗🙄😘😉😘🙄😊🙄🤔😶😁🤗😗☺😀😗😏😉😇🤕🙁😟😒😟😮😷😌😤😓😖😮😤😒😛😒🤒🤐😟😷😒😷🤓😷😛😷😕😷🤒😷😕🤒😔😕😷😕🤒😕🤒🤒😕🤒😕🤒😷😞😤😲😷😒😕😷🤕🤓😢😲😢😕🤒😕🤒😒😶🤔🤔☺🤔😚😇😚🤗😚🤗😇😚😇😇😚😇😚😗😇😑🙂🤔🙄🙂😄😚😑😙😎😙😎😘😘😘☺☺😘☺🤔😚🤔😑😇😑😘😑😇😍😚😉😃☺😗😶😇😙😎😘😑😙😄😑😘☺😘😊😄😸👻☹👹😩😈💩☹😺👽👹😰😺👾😺👻💩☹💩☻👾😸☹👺😵😬👹😰😺👾👹😬😈😩💩☹😶🤔😑😘😙😘😑😣😶😇😍😙😍😐😞🤕😴😔😞🙁😞🤕😪😔😞😒😖😒😕😪😒😲🤕😞😕🙁🤒😲😒😞🤕🙃😛😮😪😔😷😖🤕😒😖🤓🙁😤😔😷😖🤒😒🤑😷🤒😲😒😕😖😒😟🤕🤕😟🙁😔😔😴😲🤒🤕😟🤑🙁😕🙁😒😲😙😍😉😄😋😄😚😘🤔😶😇😶🤔😶😘☺😗😊😅😄😉☺😘😑😇😶😇😊😘😉😅😉😘😑😘🤔😚😍😙😑😇😶😣🙄🤔☺😍😘🙂😇😍😗🙂😗😅😚😚😍😙😇😙😄😊😄😋😗😋😅😅😁😑😇😇😑😚😘😑😇😑😇😶🤔😐😇😑😘🤗😶🤔😚😘😇😑🤔😸👾😺👿👹☹👹😰☹😵👿😵😡😱😵👿😵☹😡👿👹👾💩👽💩👽😺👾💩👽😈☻☹👹😈☻😰😵😰😧😰😵😰😈☹👹☹🤖☻👽☻👹😠🤖🤖💀☻😍😙😍😚😐🎩☺😅😚😘😐😇😚😍😑😍😑😘😑😘😇😑😑😇😶🤔😑🤔😇😑😇😶🤔😶😘☺😘😙😄😚😘😚😍😇☺🤔😶🤔☺🤔😑😇☺🤔☺☺😚👮👵👼👶👲👵🎅👸👵👮💂👸👃😶🤔😑😇😑🤗😑😘😘😚😑😘😑😘😑😘😑😗😑😘😇😶😇😶😑😇😶😘😑😗😑🤔☺😘😙😄😙😄☺😘☺😘😶😘😘😑☺😘😙😄😐🤗😑😍🙄😗😘☺😶😘😑😘😑😘😶😗😑😇😑😘😘😑😑😘😑😇😶🤔😇😑😘😑😶🤔😑😘😑😗😘😑😑😇😑😗😑😘😑😘😍😍❣🎩🎩😷😷🙁🙁😒😓😓😒😓🙃😖😛😛😝🙁🙁😒🤒🤒😜😜🤐🤓🤓😜😝😫
  1
  2
  1
  2
  12
  2
  4
  5
  6
  6
  7
  3
  8
  9
  93
  1
  2
  4
  5
  7
  8
  8
  62
  qd

 2. 😂
  😂
  😂
  😂
  😂
  😂

  😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

 3. ai kéo sẽ đc 100k
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  a
  b
  b
  b
  b
  b
  b
  b
  b
  b
  b
  c
  c
  c
  c
  c
  c
  c
  c
  c
  c
  d
  d
  d
  d
  d
  d
  d
  d
  d
  d
  đ
  đ
  đ
  đ
  đ
  đ
  đ
  đ
  đ
  đ
  e
  e
  e
  e
  e
  e
  e
  e
  e
  e
  ê
  ê
  ê
  ê
  ê
  ê
  ê
  ê
  ê
  ê
  f
  f
  f
  f
  f
  f
  f
  f
  f
  f
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  &
  xin chân thành cảm ơn bạn đã kéo đến đây!!
  👉👉👉100k 👈👈👈

 4. đừng 👇
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😁😁😁😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😚😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  0

  00
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  haha ai bảo 😁😁😁

 5. Hay vai cho 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*

 6. bá đạo là gì..bạn nào Định nghĩa dùm tôi hiểu cái.. chưa học từ này bao giờ.ai cũng nói bá đạo ??????¿??????????

 7. Video của bạn thật thú vị, tôi cũng có video rất hài hước, mọi người cùng xem và thư giãn nhé : #1pXP_MFgLuI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *