10 thoughts on “Nghe chuyện tâm linh về THỀ ĐỘC này bạn sẽ không còn dám tùy tiện THỀ THỐT CHO VUI MỒM.

  1. Con xin lỗi phật con cũng thề độc mong phật bỏ qua nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. A di đà phật 🙏🙏🙏
    Con cũng thề độc mong ko bị nhân quả xin lỗi phật pháp a di đà phật 🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *