1 thought on “Máy cày mắt lầy miền tây – cận cảnh xuống phà

  1. Miếng đất đất hơi mềm nên máy cày mắc lầy chiếc Isuzu kéo lên mà tới chiều chiều khi làm xong về bãi cũng bị mắc lầy lần thứ hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *