5 thoughts on “Liên kết slide (Hyperlink) và slide master trong Microsoft PowerPoint 2010

  1. Bạn ơi có cách nào để khi trình chiếu có thể đóng băng bàn phím, chuột . Để mình chỉ có thể chuyển slide khi nhấn đúng vào nút đã liên kết slide còn nhấn ngoài nút đó thì trang vẫn giữ nguyên (không chuyển sang trang khác) đc k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *