1 thought on “Lễ Truy Điệu và An Táng 81 Tử Sỉ Nhảy Dù part 02

  1. Tôi dä khoc', dù tôi dä xem o cac' channel khac. Cam on tât' ca quy' vi Viêt – My, nhüng  tâm' lòng vàng. Tröì Phat , ön trên se dên bù cho quy' vi bôi phân`.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *