6 thoughts on “Kỹ thuật chắn bóng.flv

  1. lưới đó họ đánh quen rồi , và môi trường đào tạo của họ cao cấp , chẳng lẽ vdv đội tuyển quốc qia lại thua một thằng đội tuyển tỉnh sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *