3 thoughts on “Khắc phục 'lỗi Đánh số trang' trong 'Microsoft Word' hiện chữ 'PAGE'

  1. Số trang của mình ko theo thứ tự đang 149 sang 156 thì phải làm sao mình đã thử các cách nhưng ko được

  2. Số trang của mình ko theo thứ tự đang 149 sang 156 thì phải làm sao mình đã thử các cách nhưng ko được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *