6 thoughts on “Hướng Dẫn Tính Khối Lượng Đất San Nền Bằng Excel – Học excel xây dựng

  1. ban ơi cho mình xin file của bạn với, mà ban ơi nếu làm với lưới ô thay đổi thì làm thế nào bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *