27 thoughts on “hướng dẫn cài optifine 1.14 và shaders cho minecraft 2019

  1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foptifine.net%2Ftmp%2FOptiFine_1.12_HD_U_F1_pre1.jar%3Ffbclid%3DIwAR1YeTuXeJ__8CxrDxnMf0Fh0eevmxlF9S5rSv2OBsNz-zT4lpo03qbHgGU&h=AT3Zivhkh0-7iFrxJqEuW_ZE6SUYyC7r_AJd1gckB1KWSTK1GLcM5jPSj36yWJ9YWO72sVJ12OpAO56NeP9JFQ92L1H5yB8Ziyky9ZYRklWnhdbCAo5lIH0r1Isgw3q7

  2. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foptifine.net%2Ftmp%2FOptiFine_1.14_HD_U_F1_pre1.jar%3Ffbclid%3DIwAR1YeTuXeJ__8CxrDxnMf0Fh0eevmxlF9S5rSv2OBsNz-zT4lpo03qbHgGU&h=AT3Zivhkh0-7iFrxJqEuW_ZE6SUYyC7r_AJd1gckB1KWSTK1GLcM5jPSj36yWJ9YWO72sVJ12OpAO56NeP9JFQ92L1H5yB8Ziyky9ZYRklWnhdbCAo5lIH0r1Isgw3q7

  3. Khi bạn làm youtube mà không có tiền :)))
    Tôi cũng làm youtube nè mọi người, vào ủng hộ tôi nhé :))) (đã like video cho ad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *