8 thoughts on “Giải pháp cho mái tóc mỏng xẹp

  1. Đã từng làm như vay va hối hận vì tóc vốn mỏng, sợi bé bấm xong tóc hư hết luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *