EXCB 38 Ham Xu Ly Chuoi Left Right Mid Value 1Học Excel Online – Excel căn bản.
File ví dụ thực hành:

Giới thiệu về cách sử dụng các hàm:
– Left: trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên (bên trái) trong một chuỗi.
– Right: trả về một hoặc nhiều ký tự cuối cùng (bên phải) trong một chuỗi.
– Mid: trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định, dựa vào số lượng ký tự do bạn chỉ định
– Value: chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *