10 thoughts on “Du Lịch Đập Kẻ Gỗ – Hà Tĩnh

  1. Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, này vùng đá bạc, đồi núi lô nhô. Phải nói là rất đẹp 💖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *