3 thoughts on “Đánh số thứ tự tự động trong Word

  1. Bạn ơi cho mình hỏi văn bản dưới đây thì dùng đánh số tự động được không và làm thế nào với?
    "đặc điểm: 1. béo
    2. hay cười
    3. hay ngã"
    Làm ơn chỉ cho mình với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *