20 thoughts on “Copy iPhone contact to SIM card | Chép danh bạ iPhone vào thẻ SIM

  1. Anh chỉ giúp e trên con A6+ với ạ e vào phần cài đặt mãi ko tìm thấy phần tài khoản và đồng bộ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *