14 thoughts on “Cờ vua online: Biến thể Grau và Nước chiếu "thắt cổ Vua" đẳng cấp

  1. 6:00 nếu như trắng lấy tượng ăn tốt b5 thì sẽ hay hơn vì tốt c6 không thể ăn lên, nếu ăn lên thì hậu sẽ bắt xe a8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *