11 thoughts on “Cổ Thiên Lạc trong phim Thiên Địa Nam Nhi 1996

  1. Sao khi coi phim này mới bek bai hát tôi không tin của ung hoang phúc là dc tai che loi Việt tu đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *