30 thoughts on “Chiến dịch huyền thoại : test 2 khẩu mới mua

  1. Á đù cái game này nhớ ko lầm là thằng nào giàu tiền nhiều thì thằng đó bá nhất trong này phai ko nhỉ. Khi trx luc moi choi Tao từng sấy hết một băng đạn vào người thằng kia mà nó đứng đơ ra cho bắn rồi nó bắn t vài viên die đéo hiểu nỗi. Game như cái Lờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *