5 thoughts on “Chèn nhạc phát trong một số slide quy định

  1. anh ơi, làm sao có thể chèn âm thanh trên slide mà khi di chuyển powerpoit qua máy tính khác âm thanh vẫn còn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *