26 thoughts on “Chế Sạc Quay Tay Đại Pháp

  1. thời gian trôi quá nhanh bây giờ mới thấy lượt sub cao từ em đã theo kênh này từ lúc chế mô tơ 3V lên 6V rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *