7 thoughts on “CAX mưa gió ở miền núi làm gì ? Đường đất trơn nhưng vẫn phải đi làm || cao trung kiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *