20 thoughts on “CAO THỦ CHIẾN DỊCH HUYỀN THOẠI MR THÀNH top pk

  1. Ngày xưa bắn thế còn được.Jờ nếu phong cách bắn này vác đi trùm solo mùa 11 nó ăn hành sml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *