3 thoughts on “Cách tạo mục lục tự động trong Word

  1. Lý do thế nào sau khi chọn các level thì khoảng cách dòng tự điều chỉnh, làm cách nào để ổn định các dòng. Cảm ơn Đức Huy Lê nhiều. Ngoài ra thì khi làm mục lục cho các luận văn thì phần tờ bìa, viết tắt cũng nhảy vào phần mục lục loạn xạ lên ở phần đầu mục lục, trong khi đó mình không chọn level cho các phần đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *