3 thoughts on “Cách lặp lại dòng tiêu đề của bảng ở các trang trong Word

  1. Cho mình hỏi có một vài bảng biểu, dù làm đúng theo hướng dẫn nhưng dòng tiêu đề vẫn không lặp lại thì phải xử lý như thế nào, có thể là bị insert break nhưng điều chỉnh lại theo các dạng break khác nhau đều không được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *