21 thoughts on “Cách gõ tiếng việt có dấu trên điện thoại hoặc máy tính (kiểu telex)

  1. จๅขยๅยไยๆสำสพนพนำงบำ

  2. Cái này đem cho ba má coi chứ nhắn tin với ba má mà ba má ghi chữ không dấu đọc không có hiểu 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *