3 thoughts on “BẤT ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ VIỆT NAM – CỖ MÁY IN TIỀN TẾ VIỆT NAM – CỖ MÁY IN TIỀN

  1. You you adidas moneys yu yu building go wen gone . Please come west du du . Super mastter sakkayas buddhims sad . They are wit wey lu .

  2. Cướp của dân ……bán cao nghất ngưỡng … lũ súc vật , quân ăn cướp , lưu manh mất dại , rừng rú , man ri mọi rợ , cút về rừng về hang pắc pó về trại súc vật đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *