1 thought on “1. Hướng dẫn cài cổng com và trút số liệu +XLSL trên DPsurvey-TT Đo đạc địa chính 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *