ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം Unboxing!! brother printer DCP-T710W unboxing and review. vlog 38#techtravelride
#riyas

NOTE:- All content copyright to walk with RIYAS. Use or commercial display or editing of the content without proper authorization is not allowed.

NOTE:- Some images, music, videos, graphics are shown in this video may be copyrighted to respected owners, not mine.

DISCLAIMER:- This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only.

Facebook:-

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe/

38 thoughts on “ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം Unboxing!! brother printer DCP-T710W unboxing and review. vlog 38

  1. 😱 പ്രിന്ററിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഞാൻ😂🤣

  2. Nice review 👍🏻👍🏻👍🏻new
    Friend 👍🏻stay connected

  3. ഒന്നാംതരം ഒരു കത്തിയല്ലേ പാക്കിങ് തുറക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കത്തിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ?

  4. പ്രിന്ററിന്റെ ആവശ്യം ഇത് വരെയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല… എന്തായാലും വീഡിയോ കൊള്ളാം 🤘🤘🤘🤟🤟♥️♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *